Regulamin

Regulamin Kliniki
 REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Ewelinę Szlachetkę

 

prowadzącego działalność leczniczą

Stomatologia Szlachetka

 

§ 1

 

1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot

leczniczy, którym jest przedsiębiorca Ewelina Szlachetka, zwany dalej „podmiotem leczniczym”.

2. Podmiot Leczniczy wskazany w ust. 1 prowadzi zakład leczniczy pod nazwą Stomatologia Szlachetka

i ma swoją siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 11/9 Myślenice.

 

 

§ 2

 

1. Regulamin obowiązuje:

–       wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w § 1 ust. 1 w ramach

prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia;

–       wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

 

§ 3

 

1. Regulamin opracowano na podstawie:

–       ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654);

–       ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r.

Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);

–       ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r., Nr 136,

poz. 857 z późn. zm.);

–       rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).

 

§ 4

 

1. Podstawowym celem podmiotu Ewelina Szlachetka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez

osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

2. Do podstawowych zadań podmiotu Ewelina Szlachetka należy:

–          prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej oraz terapeutycznej,

–          udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich,

–          organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,

–          współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia polegające na kierowaniu

pacjenta do innych poradni specjalistycznych na podstawie wystawionego przez lekarza

prowadzącego, pisemnego skierowania.

–          udzielanie świadczeń specjalistycznych osobom i podmiotom zainteresowanym na stałe lub

okresowo,

–          prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,

–          orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

–          inne zadania zlecone przez osobę upoważnioną.

§ 5

 

1. W ramach podmiotu leczniczego  wyodrębnia się jednostkę organizacyjną:

Stomatologia Szlachetka

2. W obrębie jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 1 ust.5 funkcjonuje komórka organizacyjna:         

–         Poradnia stomatologiczna

 

§ 6

 

1. Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia

stomatologicznego dorosłych, dzieci i młodzieży do lat 18.

 

 

§ 7

 

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom w ramach funkcjonowania Poradni stomatologicznej,

zlokalizowanej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 11/9 (miejsce udzielania świadczeń).

 

 

§ 8

 

1. Świadczenia w ramach komórki organizacyjnej Stomatologia Szlachetka, udzielane są w dni:

Poniedziałek:              9:00 – 20:00                   

Wtorek:                       9:00 – 20:00                   

 

Środa:                         9:00 – 20:00

Czwartek:                   9:00 – 20:00                     

Piątek:                        9:00 – 20:00                   

Sobota:                        9:00 – 15:00

1)      Świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym 

z pacjentem.

2)     Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:

–         osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń,

–         telefonicznego pod numerem telefonu 884-600-116,

Rezerwacja terminu stanowi umowę pomiędzy Gabinetem a Pacjentem. Każda zarezerwowana wizyta

oznacza pełne przygotowanie stanowiska zabiegowego i personelu. Oznacza to, że na każdą

zarezerwowaną wizytę zostały zaangażowane personel i środki finansowe. Prosimy aby terminy

rezerwowanych wizyt były przemyślane, a odwołanie terminu w razie potrzeby nie nastąpiło później

niż 1 dzień przed planowaną wizytą.

2. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie

 

zdrowia lub życia.

 

3. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.

4. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.

5. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach

odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.

6. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej

określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

7. Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę

korzystania ze świadczeń.

8. Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia pacjentów wydawane są zgodnie z regulacjami ustawy

z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 

 

 

§9

ODPŁATNOŚĆ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI

1. Odpłatność za świadczone usługi komercyjne następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym

cennikiem, który stanowi osobny załącznik nr 1 stanowiący integralną część regulaminu

2. Przed przystąpieniem do wykonania pracy protetycznej pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 50%

uzupełnienia protetycznego. Pozostałą część odpłatności pacjent wpłaca na wizycie przed

ostatecznym oddaniem pracy protetycznej, np. przed zacementowaniem korony .

 

§ 10

1. Do głównych zadań komórki organizacyjnej należy:

–       realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie

obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie;

–       kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków;

–       dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego;

–       zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu;

–       przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta;

–       wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach

przełożonego.

–       badanie i porada lekarska,

–       określenie zaawansowania zachorowania pacjenta,

–       określenie kierunku leczenia,

–       postawienie diagnozy,

–       orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

–       opieka profilaktyczna

–       działania diagnostyczne

–       udzielenie pierwszej pomocy doraźnej

–       profilaktyka stomatologiczna

–       świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej

–       świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej

–       świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej

–       świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej

–       świadczenia z zakresu periodontologii

–       świadczenia z zakresu ortodoncji

 

–       świadczenia z zakresu implantologii stomatologicznej

–       prowadzenie dokumentacji medycznej.

2. Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w

przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego regulują odrębne, wewnątrzzakładowe przepisy o

treści ustalonej przez przedsiębiorcę będącego podmiotem leczniczym.

3. Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi

podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania

podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń

zdrowotnych.

4. Podmiot leczniczy powierza wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie

prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu

medycznego zatrudnionego przez podmiot leczniczy oraz nadzoru nad prawidłowością

prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.

 

 

§ 11

 

1. W zakresie wskazanym w ust. 1 udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter kompleksowy. W

sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach

udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca

świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które

mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku.

2. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach

określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw

Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

3. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

4. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 udostępnia się w szczególności na wniosek:

a)      pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po

śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za

życia;

b)      podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;   

c)      organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów

medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania

przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;        

d)     ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności

zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; 

e)      organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z

prowadzonym przez nie postępowaniem;

f)       zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.           

5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:           

–       do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;  

–       poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

–       poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po

wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji

– za udostępnianie dokumentacji medycznej nie pobiera się opłat.

 

 

§ 12

 

1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zwrotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej

przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.

2. Informacja o prawach wskazanych w ust.1, uwzględniająca ograniczenia tych praw określone w

przepisach prawa, udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w

formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać

informację taką udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w

którym pacjent przebywa.

 

 

§ 13

 

1. Podmiotem leczniczym Ewelina Szlachetka kieruje lek.dent. Ewelina Szlachetka – kierownik placówki i

reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące podmiotu leczniczego oraz ponosi za nie

odpowiedzialność.

 

3. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

4. Do obowiązków i uprawnień kierownika należy:

–   organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników

–   zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad

przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników

–   podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracowników.

 

§14

 

1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych Zakładu Leczniczego Stomatologia Szlachetka

pacjent ma prawo do:

–   poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny

–   świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z

wymaganiami wiedzy medycznej

–   rzetelnej informacji o stanie zdrowia

–   wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu

informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia.

2. Do obowiązków pacjenta należy:

–   przestrzeganie regulaminu porządkowego Zakładu Leczniczego Stomatologia Szlachetka

–   przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie  Placówki

–   przestrzeganie higieny osobistej

–   posiadania ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń

zdrowotnych

–   przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.

–   przestrzeganie zaleceń lekarza

3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w

Zakładzie Leczniczym Stomatologia Szlachetka ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do

kierownika zakładu.

4. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg  osobom udzielającym im świadczeń

zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki. Na życzenie pacjenta udzielana

jest mu odpowiedź na piśmie.

5. Kierownik Zakładu Leczniczego Stomatologia Szlachetka zapewnia dostępność informacji o prawach

pacjenta.

 

§ 15

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez kierownika zakładu i jest udostępniony w

miejscach ogólnodostępnych dla osób, których dotyczy.

 

 

 

ZATWIERDZAM

 Ewelina Szlachetka

 (kierownik zakładu)

Myślenice,dn.29.12.2017r.